REGULAMIN SZKOŁY MATRIOSZKA ONLINE

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  • Regulamin określa zasady prowadzenia kursów językowych online w szkole Matrioszka Online.
  • Szkoła prowadzi kursy językowy indywidualne i grupowe.
  • Każdy uczeń może skorzystać z darmowej lekcji próbnej (30 min), aby lektor mógł poznać poziom i potrzeby ucznia.
  • Tradycyjna lekcja trwa 60 min ( dłuższe lekcje do ustalenia), za rozpoczęcie lekcji uważa się godzinę, o której lektor i uczeń są umówieni.
  • Uczeń szkoły Matrioszka Online jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie nauki wiąże się z zaakceptowaniem regulaminu.
  • Ostatecznym potwierdzeniem zapisania się na kurs jest dokonanie płatności.

 

 1. ZAJĘCIA I REALIZACJA KURSU
  • W celu przystąpienia do kursu należy skontaktować się z Sekretariatem Szkoły Matrioszka Online. Istnieje również możliwość wykupienia dowolnej ilości lekcji zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej matrioszkaonline.com
  • Terminy i godziny rozpoczęcia zajęć są ustalane z lektorem.
  • Lekcja trwa 60 min, ale istnieje możliwość skrócenia bądź wydłużenia lekcji podczas indywidualnych ustaleń z uczniem.
  • Zajęcia odbywają się na specjalistycznej platformie językowej ( nie przez Skype). Każdy uczeń otrzymuje indywidualne dane ( login i hasło) do swojego konta. Wszystkie odbyte lekcje są zapisywane i dostępne na platformie 12 miesięcy.
  • Materiały dydaktyczne w szkole Matrioszka Online są bezpłatne! Serdecznie zapraszamy do śledzenia nas na naszym BLOGU, gdzie nasi  uczniowie znajdą wiele przydatnych i ciekawych materiałów do nauki języka rosyjskiego!
  • Okres ważności lekcji
   • Jeśli zdecydują się Państwo na kurs miesięczny należy go zrealizować w ciągu 40 dni, kurs semestralny w ciągu 6 miesięcy.
  • W przypadku zajęć w parach lub grupach, lekcja rozpoczyna się o ustalonej godzinie, w momencie nawiązania kontaktu z jednym z uczestników kursu grupowego, bez konieczności oczekiwania na pozostałych uczniów.

 

 1. ODWOŁANIE ZAJĘĆ I SPÓŹNIENIA
  • W przypadku gdy Uczeń spóźni się na lekcję lektor jest zobowiązany poczekać 10 minut. Gdy lektor nie może skontaktować się z uczniem na platformie po 10 minutach od momentu planowego rozpoczęcia zajęć, lekcję uznaje się za odbytą. Wyjątek mogą stanowić sytuacje, gdy Uczeń poinformuje lektora o planowanym spóźnieniu i poprosi o rozpoczęcie lekcji w późniejszym terminie. Rozpoczęcie lekcji w późniejszym terminie nie oznacza jednak jej przedłużenia. Lekcja kończy się o ustalonej wcześniej porze.
  • W przypadku gdy lektor spóźni się na lekcję uczeń jest zobowiązany poczekać 10 minut. Czas spóźnienia będzie doliczony do czasu trwania lekcji lub przy okazji kolejnych planowych zajęć. Zarówno uczeń, jak i lektor ma obowiązek niezwłocznie poinformować Biuro Obsługi Klienta o zaistniałym spóźnieniu telefonicznie 883 511 006 lub mailowo matrioszkaonline@gmail.com
  • Przekładanie zajęć. Żeby uszanować organizację pracy i czas lektorów, uczeń ma prawo przełożyć zajęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów na inny termin z wyprzedzeniem minimum 24 h! Kurs miesięczny można przełożyć raz, natomiast semestralny 5 razy bez ponoszenie dodatkowych opłat. W celu zmiany terminu zajęć należy skontaktować się z lektorem prowadzącym zajęcia albo Biurem Obsługi Klienta telefonicznie lub mailowo.
  • W przypadku niestawienia się na zajęcia bez wcześniejszego ich odwołania lub próby przełożenia lekcji na krótko przed jej planowanym rozpoczęciem Szkoła ma prawo potraktować tę lekcję jako odbytą. Wtedy uczeń ponosi jej koszty. W przypadku przełożenia lekcji uczeń zobowiązuje się do ustalenia nowego dogodnego dla obydwu stron terminu lekcji z lektorem oraz odrobienia odwołanej lekcji w terminie 10 dni od momentu jej przełożenia, o ile nie przekracza ważności pakietu. Odrabianie lekcji może także odbyć się poprzez przedłużanie jednej, dwóch lub więcej kolejnych lekcji o odpowiednią ilość minut (np. 10, 15, 20, 30 minut).
  • Lektor ma prawo przełożyć zajęcia po podaniu przyczyny 24h przed planowaną lekcją, jednak nie częściej niż 1-2 razy w ciągu miesiąca lub 5 razy w ciągu semestru. W celu zmiany terminu zajęć skontaktuje się bezpośrednio z uczniem telefonicznie lub mailowo.
  • W przypadku nieuzasadnionej nieobecności lektora za zajęciach należy niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Biuro Obsługi Klienta. Uczeń otrzymuje dodatkowo do pakietu bezpłatną godzinę zajęć.
  • W wypadku wystąpienia po stronie ucznia problemów technicznych lekcje uważa się za odbytą. Jeśli wina leży po stronie lektora, lekcje należy odrobić!

 

 1. ZAWIESZENIE KURSU
  • Kurs językowy może zostać zawieszony w ciągu roku jednorazowo bez utraty lekcji w uzasadnionych przypadkach na okres 3 miesięcy. Zawieszenie kursu dotyczy zarówno pakietów miesięcznych jak i semestralnych. W przypadku braku wznowienia przez ucznia kursu w przeciąg u 3 miesięcy Szkoła uznaje, że uczeń zrezygnował z kursu
  • W przypadku braku wznowienia przez ucznia kursu w przeciągu 1 miesiąca przyjmuje się, że uczeń zrezygnował z kursu.
  • Rezygnacja z kursu. Uczeń może przerwać naukę po odbyciu wykupionych lekcji bez wcześniejszego wypowiedzenia albo zrezygnować z kursu w dowolnym momencie jego realizacji nie później niż 14 dni od rozpoczęcia kursu.

 

 1. PŁATNOŚCI
  • Płatności dokonywane są przelewem bankowym na konto szkoły lub za pośrednictwem platformy bezpiecznych płatności takich jak Dotpay i Przelewy24.
 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE
  • Urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu!
  • W NASZEJ SZKOLE NIE JEST WYMAGANY SKYPE!! Korzystamy ze specjalnej platformy językowej!!
 3. REKLAMACJA
  • Wszelkie wnioski o zwroty i reklamacje należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta telefonicznie 883 511 006 lub mailowo matrioszkaonline@gmail.com. W zgłoszeniu należy umieścić swoje dane kontaktowe, opis reklamacji, uzasadnienie.
  • Szkoła ma 30 dni czasu  na udzielenie odpowiedzi na reklamację konsumenta.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1  Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 • Szkoła Matrioszka Online zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
 • Uczeń ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania pakietu w uzasadnionym przypadku.
 • Wniesienie opłaty przez ucznia i/lub rozpoczęcie kursu oznacza akceptację regulaminu i potwierdza zawarcie ustnej umowy na przeprowadzenie kursu językowego w ustalonym terminie.
 1. Żadne dane klientów szkoły Matrioszka Online nie zostaną udostępnione innym podmiotom w jakichkolwiek celach.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 

 

Scroll to top